Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 17 Şubat – February


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 17.02.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1501 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


17 ŞUBAT – FEBRUARY 17
Tarihte Bugün – Today in History


Medeni Kanun’u Hazırlayan Komisyon Üyeleri

1936 – Aralarında Urfa mebusu Ali Faik Ursavaş’ın da bulunduğu, Atatürk’e suikast girişiminden dolayı yargılanan 8 kişi beraat etti.

1931 – Atatürk’ün, Adana’da Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ni, Belediye’yi ziyaretleri, daha sonra Türkocağı’nda konuşması: “Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan, Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz!”


Atatürk’ün, akşamüzeri Adana’dan Konya’ya hareketi.

1930 – İstanbul’da Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.

1929 – Atatürk’ün, gece, manevî kızı Nebile Hanım’ın evlenmesi nedeniyle Ankara Palas’ta düzenlenen baloyu şereflendirmesi.

1926 – Türk Medeni Kanunun kabulü.

Bakınız, Türk Kanunu Medenisi

Türk Medeni Kanunu – Türk Medenî Kanunu 22.11.2001 – 1.1.2002 Tam Metni…

Yurttaşlar Yasası (Medeni Kanun) kabul edildi.


Hukuksal düzenin çağdaş bir yapıya kavuşması yolunda en önemli adım olan Türk Kanun-ı Medenisi (Medeni Kanun) T.B.M.M.’de kabul edildi.

İsviçre Medeni Kanunu’nu esas alan kanunla, kişi, aile, miras ve eşya hukuku yeniden düzenlendi. Bu kanunla Türk vatandaşları arasında din, dil, ırk ve mezhep ayrımı sona erdi.

1925 – Aşar (ondalık) vergisinin kaldırılması.

Osmanlı toprak sisteminden kalan ‘Aşar Vergisi’ kaldırıldı.

Osmanlı döneminden kalma ve esası köylünün ürününün belirli bir bölümünü ayni vergi olarak devlete vermesi temeline dayanan aşar vergisi kaldırıldı. Böylece köylü ağır bir yükten kurtuldu.

1923 – Gazi Mustafa Kemal’in, İzmir’de ilk Türkiye İktisat Kongresi’ni açması. 1923 İzmir’de iktisadi sorunları tartışmak, tüccar, esnaf, köylü ve işçilerin yeni ekonomik yapı içindeki işlevlerini belirlemek amacıyla Birinci Türkiye İktisat Kongresi toplandı.

Kongrede Mustafa Kemal, İktisat Vekili Mahmut Esat Bey (Bozkurt) ile kongre başkanlığına seçilen Kazım Karabekir birer konuşma yaptı.

İzmir İktisat Kongresi başladı.

Bakınız, İzmir İktisat Kongresi | 17 Şubat – 4 Mart 1923

Atatürk’ün, İzmir’de toplanan “Türkiye İktisat Kongresi”ni açış konuşması: “…Yeni Türkiyemizi lâyık olduğu düzeye eriştirebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü, zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir. …Kılıç ile zaferler kazananlar sapanla zaferler kazananlara mağlup olmaya ve netice olarak yerlerini onlara vermeye mecburdur. …Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. …Ekonomi demek her şey demektir, yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir.”

1920 – Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Misak-ı Millî’nin yabancı parlâmentolara ve basına bildirilme kararı.

İstanbul Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Misak-ı Milli Beyannamesi’nin, basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesini kararlaştırdı. Misak-ı Milli Beyannamesi, 17 Şubat 1920 tarihinde, Edirne Milletvekili Mehmet Şeref (Aykut) Bey’in bir önergesinin kabulü ile Mecliste okunmuş, oybirliği ile benimsenmiştir. Ayrıca kabul edilen nihai metin basına dağıtılacak ve dünya parlamentolarına bildirilecekti.

Atatürk’ün, Sadrazam Ali Rıza Paşa’nın millî örgüt aleyhindeki 14.2.1920 tarihli genelgesi nedeniyle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne genelgesi: “…Yaşam ve varlığını sürdürme esasından ibaret olan millî teşkilâtın vatanın her köşesinde, geniş ve kapsamlı bir şekilde örgütlenmesine önceki gibi devam edilmesini bütün Merkez Heyetlerinden bir kere daha rica ederiz.”

Atatürk’ün, Osmanlı Meclis-i Mebusan Başkanlığı’na, sağlık durumunun elverişsizliği sebebiyle İstanbul’a gelemediğini bildiren telgrafı: “Hastalığım sebebiyle bugünlerde hareketime imkân yoktur, izinli sayılmamı rica ederim.” (Bu telgrafın İstanbul’a ulaşmasını takiben Meclis Umumî Heyeti’nce izinli olduğu kabul edilmiştir).

1917 – Atatürk’ün, Başkomutanlık Vekâleti’nce Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığı’na atanması ve acele hareketinin emredilmesi. (Atatürk, Arabistan ve Medine cephesinde oluşturulması düşünülen bu kuvvet komutanlığına Ordu Komutanı yetkisiyle, fakat 4. Ordu Komutanlığı emrinde olmak üzere atanmıştı).

1916 – Doğu cephesinde, Rusların Muş’u işgali.

1913 (16-17) – Çanakkale cephesinde, bir kısım kuvvetlerin -Bahr-i Sefit Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanı Fahri Paşa komutasında- Bolayır Kolordusu adı altında birleştirilmesi (Atatürk, kısa süre sonra bu kolordunun Kurmay Başkanlığı’na atanmıştır.

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 17.02.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1501 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 6 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 17 Şubat - February orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleTarihte Bugün: 3 Eylül | (1952) - Ağrı Dağı Zirvesine Türk Bayrağı Dikildi Sonraki MakaleAtatürk Devrimleri | Toplumsal Devrimler - Tekke, Zâviye Ve Türbelerin Kapatılması - 30 Kasım 1925 - Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz