Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Yurtdışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe Ve Türk Kültürü Öğretim Programı | Programın Yapısı – Temel Beceriler – Türkçeyi Doğru, Etkili Ve Güzel Kulla..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 18.08.2008 tarihinde Hale tarafından, Eğitim Haberleri, Gelişmeler, Sorunlar ve Sınavlar bölümünde paylaşılmıştır ve 1916 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Yurtdışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe Ve
Türk Kültürü Öğretim Programı


1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları:
Madde 2.
Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;


3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

Türk çocuklarının Türk dilini ve kültürünü tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda millî duygularını pekiştirmeleri ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlayarak etkili toplumsal ilişkiler içine girmeleri amaçlanmıştır.

Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi ile kazandırılacak beceriler, bulundukları ülkenin dilini daha kolay öğrenmelerine katkı sağlayacak; çocuklarımız hem kendi ülkelerinin hem de yaşadıkları ülkenin insanlarıyla sağlıklı iletişim kurabileceklerdir.

Öğrencinin yaşadığı ülkedeki okul başarısını belirleyen en önemli etkenlerden biri dil becerisidir. Ana dilinin imkânlarını kavrayan öğrenci, yaşadığı ülkenin dilini de kolay öğrenecektir. Böylece öğrencinin okul başarısı olumlu yönde etkilenecektir.

Öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak Türkiye’de yaşayan yakınlarıyla ilişkilerini sürdürebilmelerinde, ülkelerindeki akraba, dost ve arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmelerinde ana dili öğretiminin önemi büyüktür.
Diğer yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde, ülkemizin birer temsilcileri oldukları düşünüldüğünde, Türkçenin yeni kuşaklar tarafından yaygın olarak kullanılması yurdumuzun tanıtımı açısından da önem taşımaktadır.

Kültür, ulusların uzun yılların birikimi sonucunda oluşturdukları yaşam biçimidir. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak ulusların varlıklarını sürdürmeleri ve kuşaklar arası iletişim kurmalarında önemli bir görevi üstlenir. Kendi kültürünü evrensel kültür içerisinde koruyup geliştiren ve farklı kültürlerle karşılaştırabilen bireylerin yetişmesi günümüzde giderek önem taşımaktadır. Bu bağlamda, yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerinin, kültürlerini koruyarak farklı kültürlere de uyum sağlayabilmeleri temel koşullardandır.


Öğrencilerin; kendilerine güvenen, yaşadıkları her ortamda çevresindeki insanlarla kolayca iletişim kuran, farklı kültür ve inançta olan insanlara hoşgörü ile bakan, ülkesini seven, görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetiştirilmeleri temel hedeftir.

Böylece Türkçe ve Türk Kültürü dersinde edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar okul başarılarına da katkı sağlayacaktır.
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’yla yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının; Türk kültürünü, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda geliştirmeleri, maddi ve manevi değerlerini yakından tanıyarak sahip çıkmaları bu yolla da ulusal benliklerini korumaları amaçlanmıştır.

Programın Yapısı

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı; kazanımlar, etkinlik örnekleri ve açıklamalardan oluşmaktadır. Ayrıca Türk Kültürü bölümünde “üniteler” başlığı da yer almaktadır.

Yıl içerisinde hangi konu ve kazanımlara yer verileceği öğretim yılının başında zümre öğretmenleri tarafından bulunulan bölge ve okulun şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Kazanımlar

Kazanımlar; öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri ve alışkanlıkları kapsamaktadır. Öğrencilerin dil becerilerinde gelişme sağlamaları, bu kazanımların edinilmesine bağlıdır. Kazanımlar, öğrencilerin gelişim düzeyine göre birinci sınıftan onuncu sınıfa doğru aşamalı olarak verilmiştir.

Konuların sınırlılığı kazanımlarla belirlenmiştir. Bu nedenle konu başlıkları ile kazanımlar birlikte değerlendirilmelidir.

Etkinlikler

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların hayata geçirilmesi ve hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların kazandırılması için çeşitli etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Bu etkinlikler birer öneri niteliğindedir. Öğretmen, bu etkinlikleri olduğu gibi veya çeşitli değişiklikler yaparak uygulayabilir. Yeni etkinlikler hazırlanır ve uygulanırken bunların hangi kazanımlara yönelik olduğuna dikkat edilmeli, ayrıca öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Programda yer alan etkinlikler, öğrenci seviyesine uyarlanarak farklı sınıflarda uygulanabilir.

Programdaki etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde olmaları ve etkinliklerin her aşamasında katılımcı olarak yer almaları programın uygulanması açısından önemlidir.

Açıklamalar

Önemli görülen noktalar “” uyarı sembolüyle, dinlenecek/söylenecek müzik parçaları da “&” sembolüyle belirtilmiştir.


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 18.08.2008 tarihinde Hale tarafından, Eğitim Haberleri, Gelişmeler, Sorunlar ve Sınavlar bölümünde paylaşılmıştır ve 1916 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Yurtdışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe Ve Türk Kültürü Öğretim Programı | Programın Yapısı - Temel Beceriler - Türkçeyi Doğru, Etkili Ve Güzel Kullanma - Bilgi Teknolojilerini Kullanma orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleEkonomik Krizler - 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı | Krizin Sebepleri - Krizin Patlak Verişi: Kara Perşembe - Türkiye'ye Etkileri Sonraki MakaleTasavvuf Edebiyatında Aşk | Leyla İle Mecnun, Yusuf İle Züleyha, Ferhat İle Şirin, Aslı İle Kerem

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz