Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Osmanlı Devleti’nde Siyasi Partiler | Osmanlı Sosyalist Fırkası – Türkiye İşçi Ve Çiftçi Sosyalist Fırkası – Türkiye Komünist Partisi – Halk İştiraki..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 24.04.2010 tarihinde Hale tarafından, Büyük Osmanlı İmparatorluğu bölümünde paylaşılmıştır ve 1787 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


:z08: Osmanlı Devleti’nde Siyasi Partiler


İttihat ve Terakki


1889, İstanbul

Genel Başkan: Ali Rüştü
Kurucu Üyeler: İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükûti, Mehmed Reşid, Hüseyinzade Ali

İttihat ve Terakki


1889, Paris Şubesi

Genel Başkan: Ahmed Rıza Bey
Yöneticiler: Mehmet Ali Paşa, Recep Fuat, Nihat, Doktor Nâzım Bey, Bahaeddin Şakir, Sami Paşazade Sezai, Alber Fua 1897, Cenevre Şubesi
Kurucular: Dr.İshak Sükûti, Abdullah Cevdet, Ethem Ruhi (Balkan), Tıbbiyeli Mustafa Ragıp, Esat, Mithat Şükrü (Bleda) , Ahmet, Mizancı Murat, Tunalı Hilmi, Seraceddin, Dr. Hasan, Lütfi, Dr. Akil Muhtar (Özden), Nuri Ahmet, Reşit Beyler

İttihat ve Terakki

1897, Kahire Şubesi

Kurucular: İshak Sükûti, Tunalı Hilmi, Hoca Kadri, Salih Cemal, Ali Ziya, Ferit (Tek)

İttihat ve Terakki

1908, Selanik Şubesi


Genel Başkan: Talat Bey (Paşa)
Yöneticiler: Hüseyin Kadri, Mithat Şükrü (Bleda), Hayri, Ahmet Rıza, Enver (Paşa), Habib, İpekli Hafız İbrahim Beyler

Osmanlı Ahrar Fırkası

1908, İstanbul

Kurucuları: Nureddin Ferruh, Ahmet Fazlı, Kıbrıslı Tevfik, Nazım, Şevket, Celalettin Arif, Mahir Sait (Perde arkasından Prens Sabahaddin tarafından yönetildi.)

Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)

1908, İstanbul

Kurucuları: İbrahim Naci, Giritli Ali, Fuat Şükrü, Dr.Rıza Abud, Pertev Tevfik, Yenişehirli Salih, Mustafa, Rıza, Dr.Abdullah Cevdet, Dr.İbrahim Temo

Fedakâran-ı Millet Cemiyeti

Ağustos 1908, İstanbul

1908 seçimlerine katılmadığı gibi 31 Mart Vakası’ndan sonra da siyasal hayattan çekilmiş ve kapanmıştır.

Heyet-i Müttefika-i Osmaniye

17 Nisan 1909, İstanbul

Kısa sürede kapanan ölü doğmuş bir siyasi parti olmuştur.

İttihad-ı Muhammedi Fırkası (Fırka-i Muhammediye)

1909, İstanbul

Kurucu ve Yöneticileri: Süheyl Paşa, Mehmet Sadık, Mehmet Emin Hayreti, Ahmet Esat, Mehmet Emin, Hafız Mehmet Sabri, Şevket Efendi, Bediüzzaman Saidi Nursî, Hacı Hayri, Raşit, Ferik Rıza Paşa, Faruki Ömer, Şevki Efendi, Seyyid Müslim Penah, Refik, Muhammed Efgani, Ahmet Nazir, Ferik Hacı İzzet Paşa, Seyyid Abdullah El Haşimi El Mekki, İhsan, Hayri Abdullah Ziyaeddin, Şeyh Ali, Hacı Kazım, Hacı Mehmed, Tevfik Derviş Vahdeti

İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası

1909, Paris

Genel Başkan: Şerif Paşa
Üyeler: Mevlanzade Rıfat, Ali Kemal, Pertev, İzmirli Kemal Avni, Nihad Reşat (Belger)

Mutedil Hürriyetperveran Fırkası

Kasım 1909, İstanbul

Fırkayı oluşturan 1908 seçimlerinde seçilmiş mebuslar Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katıldıklarından parti olarak hiçbir seçime katılmadan kapanmıştır.

Ahali Fırkası

1910, İstanbul

Genel Başkan: Gümülcine Mebusu İsmail Bey
Üyeler: Vasfi, Ferhad, Şevket, Ömer Lütfi, Zeynelabidin, Mustafa Sabri, Fevzi, Şükrü Bey

Osmanlı Sosyalist Fırkası

1910, İstanbul

Genel Başkan: İştirakçi Hilmi
Üyeler: Namık Hasan, Pertev, Tevfik, İbnil Tahir, İsmail Faik, Baha Tevfik, Hamid Suphi

Osmanlı Sosyalist Fırkası

1910,Paris Şubesi

Kurucu: Dr.Refik Nevzad,
Üyeler: Avni Kemal, Hoca Kadri, Fuat Nevzat, Memil Zeki

Hürriyet ve İtilâf Fırkası

1911, İstanbul

Kurucular: İsmail Hakkı Paşa, Dr.Dagavaryan, Mustafa Sabri, Abdülhamid Zöhravi, Müşir Fuat Paşa, Damat Ferit Paşa, Ferik Süleyman Paşa, Volçentrinli Hasan, Miralay Sadık, Dr. Rıza Nur, Tahir Hayrettin

Halaskar Zabitan Grubu

1912, İstanbul

Kurucu ve Yöneticiler: Kurmay Binbaşı Gelibolulu Kemal (Şenkıl), Kurmay Kolağası Kastamonulu Hilmi, Sürvari Kaymakamı Recep, Bahriye Binbaşısı İbrahim Aşki, Yüzbaşı Kudret

Millî Meşrutiyet Fırkası

1912, İstanbul

Genel Başkan: İfnam Başyazarı, eski Kütahya Milletvekili Ahmet Ferit (Tek) –
Üyeler: Akçoraoğlu Yusuf, Müderris Zühtü, Mehmet Ali Cemil Bey

Radikal Avam Fırkası

1918, İstanbul

Genel Başkan: Mevlanzade Rıfat
Üyeler: Emin Ali, Yazar Mazlum, Müdafaa Gazetesi Sahibi Ragıp, Tüccar Mehmet Faik

Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası

1918, İstanbul

Kurucu ve Yöneticiler: Ali Fethi (Okyar), Hüseyin Kadri

Teceddüt Fırkası

1918, İstanbul

Kurucular: Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleri
Yöneticiler: Başkan, Senato üyesi Hüsnü Paşa, Senatör Seyid Bey, Mavrokor Dato Efendi, Yunus Nadi (Abalıoğlu), Şemsettin (Günaltay), İhsan, Orfanidis, Hamdi, Faik (Kaltakkıran), Sabri, Reşit Paşa, Galip Bahtiyar, Dr.Tevfik Rüştü (Aras), Babanzade Hikmet, Parsamyan, Mustafa Fevzi, İsmail Canbulat ve Sason Efendi

Ahali İktisat Fırkası

1918, İstanbul

Kurucu ve Yöneticiler: Ermenaklı Tüccar Mehmet Nuri, Gazeteci Öğretmen Lütfi Arif Kanber, Eskişehirli Tüccar Hüseyin Hüsnü, Ahmet Hamdi (Başar-Limancı Hamdi)

Selamet-i Osmaniye Fırkası

1918, İstanbul

Kurucular: Sabık Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa, Ulemadan Fazıl Efendi, Emekli Ferik Ferit Paşa, tüccar Kudret Haki, Eski İstanbul Polis Müdürlerinden Mehmet Ali (Fesçioğlu), Soysallıoğlu İsmail Suphi, Hasan Hicabi, Emekli Miralay Behzad, Ulemadan Zeki Bey

Sosyal Demokrat Fırkası

1918, İstanbul

Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Hasan Rıza, Cemil Arif (Alpay), Tahsin, Habib Bey

Millî Ahrar Fırkası

1919, İstanbul

Kurucu ve Yöneticiler: Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Agah Mazlum, Bekir Sami (Kunduh), Cami, Tevfik Hamdi, Refik İsmail, Süleyman Nüzhet, Şakir Sarıca, Abdülhak Şinasi (Hisar), Mahir Sait, Mehmet Refik Beyler

Türkiye İşçi ve Çifti Sosyalist Fırkası

1919, İstanbul

Kurucular: Ahmed Akif, Ethem Nejat, Dr.Şefik Hüsnü

Milli Türk Fırkası

1919, İstanbul

Kurucu ve Yöneticiler: Ahmet Ferit (Tek), Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), İktisat Müderrisi Zühdü, Yusuf Akçoraoğlu, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), İsmail Hakkı

Hürriyet ve İtilâf Fırkası

1919, İstanbul

Fırka bu tarihte yeniden faaliyete geçmiştir.

Yeni Yöneticiler: Başkan Müşir Nuri Paşa
Üyeler: Müşir Zeki Paşa, Ayan azası Abdülkadir, eski Konya Mebusu Zeynelabidin, eski Tokat Mebusu Mustafa Sabri, eski Karesi Mebusu Vasfi Efendi, Süleyman Paşa, Celalettin Paşa, Ali Kemal, Refik Halid (Karay), Nureddin, eski Tahran Sefiri Hasip, sabık Maarif Nazırı Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Tüccardan Hacı Osman ve Mehmet Ali Beyler

Osmanlı Mesai Fırkası

1919, İstanbul

Kurucuları İstanbul’daki fabrikalar işçi ve müstahdem delegelerdir.
Yöneticiler: Makine Mühendisi H.Memduh, Muharrir Avni Ali, Hasan Muslihiddin, Yusuf, Vahidettin, Seyyit, Hüseyin, Lütfi, İsmail, İhsan Bey

Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti Fırkası

1919, İstanbul

Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa, Mehmet Esat Paşa (Işık), Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi Paşa, Mustafa Münif Paşa, Dr.Mustafa Hulusi, Ali Haydar, Yusuf Mazhar, Mehmet Mahfi, Hüseyin Hüsnü, Nazım, Ali Rıza Bey

Türkiye Sosyalist Fırkası

1919, İstanbul

Osmanlı Sosyalist Fırkası bu tarihte yeniden faaliyete geçmiştir.
Yöneticiler: Hüseyin Hilmi, Mustafa Fazıl

Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası

22 Eylül1919, İstanbul

Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın işgalcilerden yanan tutumuna karşı Dr.Şefik Hüsnü ve Mustafa Suphi etrafında oluşan parti.
Yöneticiler: Dr.Şefik Hüsnü, Mustafa Suphi

Amele Fırkası

1920, İstanbul

Kurucu ve Yöneticiler: Amiralzade Cemal Hüsnü, Avukat Radi, sabık memur Mehmet Behçet ve Haydar, kömür müteahhidi Mehmet Kamil, Hüsnü Paşazade Seyit Bilal, kömür katibi Ali Haydar Bey ve Vanlı Mehmet Baba, Mehmet Ali Ağa

Türkiye Komünist Partisi

10 Eylül 1920, Ankara

Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası yerine kurulan illegal parti

Merkez Komitesi Başkanı:Mustafa Suphi
Kurucu ve Yöneticiler: Arif Oruç, Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih, Şerif Manatof

Halk İştirakiyun Fırkası

1920, Ankara

Türkiye Komunist Partisi’nin legal kolu olarak kurulan parti.

Kurucu ve Yöneticiler: Nazım Resmor (Öztelli), Mehmet Şükrü (Koç), Şeyh Servet, Salih Hacıoğlu

Türkiye Zürra Fırkası

1920, İstanbul

Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rüştü, Şükrü, Yahya Sezai, Abdülaziz Mecdi Bey

Türkiye Komünist Fırkası

18 Ekim 1920, Ankara

(Atatürk’ün politik nedenlerle kurdurttuğu ve üç ay sonra lağvettirdiği fırka)

Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Mahmut Celâl (Bayar), Yunus Nadi (Abalıoğlu), Kılıç Ali, Hakkı Behiç (Bayiç), İhsan (Eryavuz), Refik (Koraltan), Eyüp Sabri (Akgöl) ve Süreyya (Yiğit)

Müstakil Sosyalist Fırkası

1922, İstanbul

Kurucu ve Yöneticiler: Türkiye Sosyalist Fırkası’ndan ayrılmış tramvay işçilerince kurulmuştur.


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 24.04.2010 tarihinde Hale tarafından, Büyük Osmanlı İmparatorluğu bölümünde paylaşılmıştır ve 1787 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 10 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti\'nde Siyasi Partiler | Osmanlı Sosyalist Fırkası - Türkiye İşçi Ve Çiftçi Sosyalist Fırkası - Türkiye Komünist Partisi - Halk İştirakiyun Fırkası - Hürriyet Ve İtilaf Fırkası - Teceddüt Fırkası - İttihad-ı Muhammedi Fırkası orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleKurban Ve Kurban Bayramı | Kurbanın Hükmü - Kurban Kimlere Borçtur? Hangi Hayvanlar Kurban Edilir? Kurbanın Bedelini Yoksullara Vermekle Kurban Kesilm.. Sonraki MakaleMillî Edebiyat | 1908'de Başlayıp 1923'e Değin Süren Edebiyat Akımı Ve Bu Yönelime Katılan Sanatçıların Oluşturduğu Topluluk

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz