Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü İstihdamı | Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere İlişkin Esas Ve Usul..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 14.06.2009 tarihinde Hale tarafından, Meslek Tanıtımları | Meslek Seçim Rehberi bölümünde paylaşılmıştır ve 1802 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü İstihdamı

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere İlişkin Esas Ve Usuller


Eski Hükümlü Çalıştırmakla Yükümlü Kamu Kurum Ve Kuruluşları

Genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan devlet banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak eski hükümlüleri çalıştırmak zorundadır.


Kimler Eski Hükümlü Olarak Adlandırılır


Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ya da İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından daha ünce eski hükümlü olarak işe yerleştirilmemiş olan mükerrer suç işleyenler eski hükümlü olarak adlandırılmaktadır. Eski hükümlü kapsamında bulunanların memur olmaları mümkün değildir.

Kamu Kurum Ve Kuruluşların Eski Hükümlü Kontenjanlarının Tespiti Ve Bildirimi

İşyerinin eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü işyeri kapsamına girip girmediği, eğer varsa, o işyerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü işçi sayısı düşüldükten sonra belirlenir.

Toplam kontenjanların tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluşunun ya da bunlara bağlı işletmelerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa, bu işyerlerinde çalışan toplam daimi işçi sayısı birlikte dikkate alınır ve bu işyerlerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü sayısı toplam daimi işçi sayısından düşülür. Bulunan sayının %3’ü işverenin çalıştırmak zorunda olduğu eski hükümlü sayısıdır. Çalıştırılacak eski hükümlü sayısının belirlenmesinde yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır. Bulunan toplam kontenjandan çalıştırılan eski hükümlü sayısı düşülerek varsa eski hükümlü açık kontenjanına veya kontenjan fazlası çalışan eski hükümlü sayısına ulaşılır.

Kamu kurum ve kuruluşları, çalıştırdıkları işçi sayısını ve istenilen diğer bilgileri her yıl nisan ayı içerisinde bulundukları yerdeki İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitelerine bildirmek zorundadırlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, bu bildirimlerinde; çalışan toplam daimi işçi sayısını, çalışan eski hükümlü sayısını, eski hükümlü kontenjan açığını veya fazlalığını, istihdam edecekleri eski hükümlülerde aradıkları nitelikleri ve diğer şartları belirtmek mecburiyetindedirler. Eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre bir ayrım yapılamaz.

Bildirimlerde ve taleplerde, işin gerektirdiği özel niteliklerin dışında, adayların başvuru koşullarını kısıtlayıcı nitelikler ileri sürülemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre ve işin niteliği gerektirmediği sürece de özür grupları arasında bir ayırım yapılamayacak, özürlülük oranına da bir üst sınır getirilemeyecektir. Kabul edilmesine engel bir durumu olan talepler ile yöre şartlı talepler kabul edilmeyecektir.


Kamu kurum ve kuruluşları, açık kontenjanlarının doğduğu tarihten itibaren bir ay içinde eski hükümlülerde aranılan niteliklerle birlikte İş ve İşçi Bulma Kurumundan talepte bulunmakla yükümlüdürler.

ÖSYM Başkanlığı tarafından sınav sonuçlarının bildirilmesi üzerine İİBK şube ve bürolarınca, nisan ayı içerisinde bildirimde bulunan açık kontenjan sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile açık kontenjan sayısının değişip değişmediğinin tespiti ve talep koşullarına ilişkin varsa eksikliklerin tamamlanması için en seri şekilde varılacak mutabakata dayanılarak özürlü ve eski hükümlü işgücü talebi açılacaktır.

Sınavların Yapılmasına İlişkin Esaslar

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek eski hükümlülere ilişkin yarışma sınavı İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından, ÖSYM’ne yaptırılır. Yarışma sınavı başvuru sayısına bağlı olarak birden fazla merkezde yapılabilir. Yarışma sınavı ile ilgili hususlar, ÖSYM ve İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından imzalanacak bir protokolle belirlenir.

Sınava Gireceklerde Aranacak Şartlar Ve Müracaat Sırasında İstenilecek Belgeler

Sınava girecek eski hükümlülerde aranacak şartlar ve istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Aranacak şartlar:

1) Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olmak ya da özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmelerine olanak bulunmamak veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı olmak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 18 yaşını (bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını) doldurmuş olmak,

4) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

5) İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitelerinden birine eski hükümlü olarak kayıtlı olmak (ilk defa başvuracakların; nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, Cumhuriyet Savcılığından sınavın düzenlendiği yılda alınmış olan Tahliye Edilmiş Eski Hükümlüye Ait

Durum Bildirme Formu, varsa diploma ile mesleğine ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretiyle birlikte başvurmaları gerekir).

b)Sınava girmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan eski hükümlüler aşağıdaki belgelerle birlikte İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitesine başvururlar:

1) Durum Bildirme Formu (Eski Hükümlü Belgesi) sınav yılından önce düzenlenmiş olan ve Kurum tarafından daha önce eski hükümlü kapsamında işe yerleştirilmiş bulunanların işe yerleştirildikten sonra mükerrer suç işlemediklerine dair noterden verecekleri taahhütname veya sınav yılma ait yeni Durum Bildirme Formu,

2) Sınav tarihinden en çok 6 ay önce çekilmiş 1 adet renkli fotoğraf.


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 14.06.2009 tarihinde Hale tarafından, Meslek Tanıtımları | Meslek Seçim Rehberi bölümünde paylaşılmıştır ve 1802 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü İstihdamı | Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere İlişkin Esas Ve Usuller - Eski Hükümlü Çalıştırmakla Yükümlü Kamu Kurum Ve Kuruluşları orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale6. Sınıflar İçin Bilgi Yarışması Soruları Sonraki MakaleSultan Alaeddin Camii - Ulu Camii - Sinop | Selçuklular Zamanında Sultan 1.Alaeddin Keykubad Tarafından Yaptırılmış

İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 14.06.2009 tarihinde Hale tarafından, Meslek Tanıtımları | Meslek Seçim Rehberi bölümünde paylaşılmıştır ve 606 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü İstihdamı

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere İlişkin Esas Ve Usuller


Eski Hükümlü Çalıştırmakla Yükümlü Kamu Kurum Ve Kuruluşları

Genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan devlet banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak eski hükümlüleri çalıştırmak zorundadır.


Kimler Eski Hükümlü Olarak Adlandırılır


Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ya da İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından daha ünce eski hükümlü olarak işe yerleştirilmemiş olan mükerrer suç işleyenler eski hükümlü olarak adlandırılmaktadır. Eski hükümlü kapsamında bulunanların memur olmaları mümkün değildir.

Kamu Kurum Ve Kuruluşların Eski Hükümlü Kontenjanlarının Tespiti Ve Bildirimi

İşyerinin eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü işyeri kapsamına girip girmediği, eğer varsa, o işyerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü işçi sayısı düşüldükten sonra belirlenir.

Toplam kontenjanların tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluşunun ya da bunlara bağlı işletmelerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa, bu işyerlerinde çalışan toplam daimi işçi sayısı birlikte dikkate alınır ve bu işyerlerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü sayısı toplam daimi işçi sayısından düşülür. Bulunan sayının %3’ü işverenin çalıştırmak zorunda olduğu eski hükümlü sayısıdır. Çalıştırılacak eski hükümlü sayısının belirlenmesinde yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır. Bulunan toplam kontenjandan çalıştırılan eski hükümlü sayısı düşülerek varsa eski hükümlü açık kontenjanına veya kontenjan fazlası çalışan eski hükümlü sayısına ulaşılır.

Kamu kurum ve kuruluşları, çalıştırdıkları işçi sayısını ve istenilen diğer bilgileri her yıl nisan ayı içerisinde bulundukları yerdeki İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitelerine bildirmek zorundadırlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, bu bildirimlerinde; çalışan toplam daimi işçi sayısını, çalışan eski hükümlü sayısını, eski hükümlü kontenjan açığını veya fazlalığını, istihdam edecekleri eski hükümlülerde aradıkları nitelikleri ve diğer şartları belirtmek mecburiyetindedirler. Eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre bir ayrım yapılamaz.

Bildirimlerde ve taleplerde, işin gerektirdiği özel niteliklerin dışında, adayların başvuru koşullarını kısıtlayıcı nitelikler ileri sürülemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre ve işin niteliği gerektirmediği sürece de özür grupları arasında bir ayırım yapılamayacak, özürlülük oranına da bir üst sınır getirilemeyecektir. Kabul edilmesine engel bir durumu olan talepler ile yöre şartlı talepler kabul edilmeyecektir.


Kamu kurum ve kuruluşları, açık kontenjanlarının doğduğu tarihten itibaren bir ay içinde eski hükümlülerde aranılan niteliklerle birlikte İş ve İşçi Bulma Kurumundan talepte bulunmakla yükümlüdürler.

ÖSYM Başkanlığı tarafından sınav sonuçlarının bildirilmesi üzerine İİBK şube ve bürolarınca, nisan ayı içerisinde bildirimde bulunan açık kontenjan sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile açık kontenjan sayısının değişip değişmediğinin tespiti ve talep koşullarına ilişkin varsa eksikliklerin tamamlanması için en seri şekilde varılacak mutabakata dayanılarak özürlü ve eski hükümlü işgücü talebi açılacaktır.

Sınavların Yapılmasına İlişkin Esaslar

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek eski hükümlülere ilişkin yarışma sınavı İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından, ÖSYM’ne yaptırılır. Yarışma sınavı başvuru sayısına bağlı olarak birden fazla merkezde yapılabilir. Yarışma sınavı ile ilgili hususlar, ÖSYM ve İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından imzalanacak bir protokolle belirlenir.

Sınava Gireceklerde Aranacak Şartlar Ve Müracaat Sırasında İstenilecek Belgeler

Sınava girecek eski hükümlülerde aranacak şartlar ve istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Aranacak şartlar:

1) Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olmak ya da özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmelerine olanak bulunmamak veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı olmak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 18 yaşını (bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını) doldurmuş olmak,

4) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

5) İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitelerinden birine eski hükümlü olarak kayıtlı olmak (ilk defa başvuracakların; nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, Cumhuriyet Savcılığından sınavın düzenlendiği yılda alınmış olan Tahliye Edilmiş Eski Hükümlüye Ait

Durum Bildirme Formu, varsa diploma ile mesleğine ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretiyle birlikte başvurmaları gerekir).

b)Sınava girmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan eski hükümlüler aşağıdaki belgelerle birlikte İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitesine başvururlar:

1) Durum Bildirme Formu (Eski Hükümlü Belgesi) sınav yılından önce düzenlenmiş olan ve Kurum tarafından daha önce eski hükümlü kapsamında işe yerleştirilmiş bulunanların işe yerleştirildikten sonra mükerrer suç işlemediklerine dair noterden verecekleri taahhütname veya sınav yılma ait yeni Durum Bildirme Formu,

2) Sınav tarihinden en çok 6 ay önce çekilmiş 1 adet renkli fotoğraf.


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 14.06.2009 tarihinde Hale tarafından, Meslek Tanıtımları | Meslek Seçim Rehberi bölümünde paylaşılmıştır ve 606 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü İstihdamı | Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere İlişkin Esas Ve Usuller - Eski Hükümlü Çalıştırmakla Yükümlü Kamu Kurum Ve Kuruluşları orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAnadolu Ajansı - A.A. | Kuruluşundan Bugüne Anadolu Ajansı - Atatürk Tarafından Ankara'da Kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Yarı Resmi Haber A.. Sonraki Makale[Kimya] Pirometalurji | Ekstraktif Metalurji Dallarından Biri - Temel Pirometalurjik İşlemler - Çevresel Sorunlar

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz