Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Ayan Meclisi – Heyet-i Ayan – Meclis-i Ayân | Osmanlı Devleti’nin Meşrutiyet Sistemi İçinde Senato Veya Üst Kamara Benzeri Kurum – İlk Ayan Meclisi Ü..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 06.03.2009 tarihinde Hale tarafından, Büyük Osmanlı İmparatorluğu bölümünde paylaşılmıştır ve 1610 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Ayan Meclisi – Heyet-i Ayan – Meclis-i Ayân

Ayan Meclisi ya da Heyet-i Ayan, Osmanlı Devleti’nin Meşrutiyet sistemi içinde bir Senato veya bir Üst Kamara benzeri bir kurum olup, Meclis-i Mebusan (seçilmiş milletvekilleri) ile birlikte Meclis-i Umumî’yi (Genel Meclis) meydana getiren ve 23 Aralık 1876 tarihli Kanûn-ı Esâsî’ye (Anayasa) göre kurulmuş yasama organıdır.


Ayan (toplumun önde gelenleri) Meclisi üyelerini Padişah seçerdi ve sayıları mebusların (Milletvekili) üçte birini geçmezdi. Ayanın başkan ve üyeleri güvenilir, itibarlı ve 40 yaşını geçmiş kimseler olurdu. Ayrıca Kanunu Esasinin 62. maddesine göre, nazır (bakan), vali, ordu kumandanı, kazasker, elçi, patrik, hahambaşı, kara ve deniz ferikleri, gereken şartlara sahip iseler Ayan üyesi olabilirlerdi.

Bu heyet, 1908 Kanunu Esasi değişikliği ile her yıl kasım ayı başında toplanmaya, padişah iradesiyle açılmaya ve dört ay süren çalışmasından sonra aynı şekilde kapanmaya başladı. Ayan meclisinin açılması, Mebusan meclisinden sonra olurdu. Olağanüstü hallerde ya padişahın isteği veya mebusların çoğunun yazılı müracaatı ile Meclis-i Umûmî daha erken açılarak toplantı süresini uzatabilirdi.

Nazırlar ile birlikte her iki heyetin üyeleri toplanır ve padişahın bir inceki yıl içinde yapılan ve bir sonraki yıl içinde yapılacak olan işler hakkındaki nutku okunurdu. Ayan üyeleri aynı gün başkanlarının yanında, padişaha, vatana, Kanunu Esasi hükümlerine ve vazifelerine sadık kalacaklarına dair ant içerlerdi.


Mebusan heyetinin kabul ettiği kanun ve bütçe tasarıları Ayan heyetine gelir ve burada dinî, ahlâkî, iktisadî, sosyal, askerî v.b. açılardan incelenir, gerekiyorsa değiştirilir veya düzeltilmesi için Mebusan heyetine geri giderdi. Ayan heyetinin kanun yapmak veya değiştirmek hakları da vardı.

İlk Ayan Meclisi 2. Abdülhamit’in Dolmabahçe Sarayı’nda Meclis-i Umûmî’yi açtığı sırada işe başladı (19 Mart 1877 pazartesi günü). Server Paşa başkanlığında 27 üyesi vardı. 2. Abdülhamit Meclis-i Mebusan’ı dağıtınca (13 Şubat 1878) çalışmaları durdu, fakat üyeler devletten maaş aldılar, kendilerine itibar edilmeye devam etti.

Bu heyet, 2. Meşrutiyet’in ilanıyla yeniden görev aldı (17 Aralık 1908) ve kadrosu zaman zaman değişti. Bu görev de ancak Mütareke devrine ve İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesine kadar devam etti (16 Mart 1920). Bu sırada Meclis-i Mebusan dağılmıştı, Padişah tarafından atanan hükümet de kendi kendini lağvedince Ayan Heyeti varlığını koruyamadı (4 Kasım 1922). Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunca tamamen hükümsüz oldu.

İlk Ayan Meclisi Üyeleri ve görevleri (I.Meşrutiyet)

1 Server Paşa – Başkan
2 Ahmed Arifi Paşa – Başkan vekili
3 Mustafa Nuri Paşa – Sır Katibi
4 Hasan Rıza Paşa – Serasker
5 Namık Paşa – Müşir
6 Kayseri’li Ahmed Paşa – Kâptan-ı Derya
7 Abdurrahman – Sami Paşa
8 Kabulî Paşa
9 Halet Paşa –
Hicaz Valisi
10 Derviş Paşa – Ankara Valisi
11 Morali İbrahim Paşa – Bahriye Nazırı
12 Ahmed Celâl Paşa – M. Reşit Paşazade
13 Tahir Paşa
14 Marko Paşa –
Tıbbiye mektebi nazırı
15 Uryanizade Ahmed Esat Efendi
16 Amasyalı Halil Efendi – Fetva Emini
17 Hacı Tahir Efendi – Meclis-i Maarif başkanı
18 M. Arif Efendi – Devlet şûrası eski üyesi
19 Rıza Efendi – Temyiz mahkemesi eski üyesi
20 Bağdatlı Emin Efendi – Devlet Şûrası üyesi
21 Yorgaki Efendi – Devlet Şûrası üyesi
22 Daviçon Efendi – Devlet Şûrası üyesi
23 Serviçen Efendi – Tıbbiye mektebi memurlanndan
24 M. Emin Bey – Eski Mabeyn başkatibi
25 M. Tevfik Bey – Eski Deâvî (Adalet) nazırı
26 Düzoğlu Mihran Bey – Devlet şûrası üyesi
27 Aristaki Logofet Bey – Devlet şûrası üyesi
28 Said Halim Paşa
29 Damat Mahmud İbrahim Paşa

30 Kostaki Musurus Paşa – Londra büyükelçisi
31 A. Hilmi Efendi – Temyiz hukuk dairesi başkanı
32 Kostaki Antopulos Efendi – Temyiz Mahkemesi üyesi


II.Meşrutiyet Üyeleri

II. Meşrutiyet Âyanı, sağ kalan eski iki üye ile otuz yeni üyenin birleşmesinden oluşmuş ve görev yapmıştır. Aslında üye sayısı Meb’usanın 1/3’ü kadar yani 90’dan fazla olması gerekirken bu sayıya hiçbir zaman ulaşılamamıştır. Meb’usan buna pek taraftar olmadığından Âyan sayısı 1909’da 44, 1910’da 48, 1911’de 58, 1914’te 48 olarak kalmıştır.Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 06.03.2009 tarihinde Hale tarafından, Büyük Osmanlı İmparatorluğu bölümünde paylaşılmıştır ve 1610 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 3 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Ayan Meclisi - Heyet-i Ayan - Meclis-i Ayân | Osmanlı Devleti\'nin Meşrutiyet Sistemi İçinde Senato Veya Üst Kamara Benzeri Kurum - İlk Ayan Meclisi Üyeleri Ve Görevleri - I.Meşrutiyet - II.Meşrutiyet Üyeleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAlmanya Türkleri | Almanya'daki Türk Toplumu - Tarihçesi - Dil - Eğitim - Kültür Ve Sanat - Politik Yaşam - Sivil Toplum Örgütleri - Solingen Katliam.. Sonraki MakaleKral İsteyen Kurbağalar | İtalyan Masalı - Her Güne Bir Masal - Doğan Kardeş Kitaplığı

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz